PneuMax Liberec s.r.o.
Pneuservis Autoservis

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost PneuMax s.r.o., se sídlem Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 28744314, zapsaná v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 293145 (dále jen PneuMax) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prvořadé.

PneuMax je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné firmou PneuMax během Vašeho používání internetových stránek PneuMax (dále jen „internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a PneuMax, právní povinnosti, oprávněného zájmu PneuMax nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím internetových stránek nebo při koupi výrobků nebo služeb z nabídky PneuMax.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností PneuMax zpracovávány zejména pro tyto účely:

Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho vědomí poskytnuty třetí straně.

Pro získání výhod (slevy, bonusy, on-line registrací apod., dále jen Výhod), zasílání nabídek prostřednictvím internetových stránek Vám bude odeslán kontrolní e-mail pro potvrzení správnosti zadání (tzv. double opt-in). Na potvrzenou e-mailovou adresu Vám následně zašleme příslušné poukázky na zvýhodnění našich služeb, potvrzení či nabídek, které se týkají výhradně předmětu našeho podnikání.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

PneuMax je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal. Může se jednat o jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje PneuMax zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je PneuMax povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V případě Výhod budou osobní údaje uloženy po dobu trvání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*.

* PneuMax je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou firmou PneuMax zpracovávány. Zároveň máte právo na jejich opravu a smazání. Na splnění těchto požadavků si PneuMax vyhrazuje lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.

Pokud společnosti PneuMax udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli souhlas odvolat – odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání lze provést kontaktováním na e-mailové adrese sale@easytax.cz nebo kliknutím na příslušný odkaz v námi odeslaných e-mailech.

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na sale@pneumax.cz. PneuMax si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. ledna 2021.